SYNACO_Logo_blanc
fleche

PRIVACYBELEID

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Neemt u even de tijd om dit privacybeleid door te nemen. Dit privacybeleid beschrijft de aard van de door ons verzamelde persoonsgegevens, de redenen waarom wij deze verzamelen, de bewaringstermijn voor de gegevens en de wijze waarop u van uw rechten gebruik kunt maken.

Artikel 1 – Aansprakelijkheid

De gegevensbeheerder is SYNACO, een bedrijf dat is gevestigd aan rue des Technologies, 2B, 4432 Alleur, België, en is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder nummer 0451.363.269. Met andere woorden: SYNACO bepaalt het doel van en de methoden voor de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

De door SYNACO verwerkte persoonsgegevens zijn rechtstreeks van u verzameld (bijvoorbeeld tijdens klantenwerving, bij het sluiten van contracten, via formulieren op beurzen, via visitekaartjes of wanneer u onze website bezoekt).

De door u verstrekte persoonsgegevens zijn van de volgende typen:

Professionele contactgegevens, zoals uw naam, familienaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijf en functie, factuuradres en bankgegevens. Alle overige door u verstrekte gegevens worden tevens verzameld.

Artikel 3 – Doel van de verwerking van gegevens

SYNACO verwerkt uw persoonsgegevens om verschillende redenen en stemt ermee in om alleen de gegevens te gebruiken die nodig zijn voor het betreffende doeleinde.

SYNACO gebruikt uw gegevens voornamelijk om de correcte uitvoering van een order of een contract mogelijk te maken, maar ook om de toegewezen opdrachten beter te beheren.

SYNACO verwerkt uw persoonsgegevens ook voor verschillende doeleinden, zoals het beheer van klanten, leveranciers en andere prospects, zoals het opstellen van facturen, het volgen van betalingen, het uitwisselen van correspondentie in het kader van onze contractuele relatie, de levering van goederen en werving van personeel.

SYNACO gebruikt tevens uw contactgegevens om u per e-mail op de hoogte te houden van nieuwe producten of van de organisatie van beurzen. Als u deze berichten niet meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment eenvoudig per e-mail afmelden.

Wij verwerken mogelijk ook bepaalde persoonsgegevens om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals wettelijke archivering en samenwerking met overheidsinstanties.

Artikel 4 – Doorgifte aan derde partijen

Wij verwerken mogelijk ook bepaalde persoonsgegevens om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals wettelijke archivering en samenwerking met overheidsinstanties.

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens stellen wij deze ter beschikking aan onze medewerkers, maar ook aan door ons gemachtigde bedrijven. In dit geval zorgen wij er altijd voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en veilig worden gebruikt.

Artikel 5 – Bewaring van gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen bewaren zolang dit nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn beschreven. De verjaring van de bewaringstermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor deze is opgesteld. SYNACO is bijvoorbeeld wettelijk verplicht om facturen gedurende 7 jaar te bewaren. Bovendien is het naar onze overtuiging vanuit juridisch oogpunt noodzakelijk om bepaalde gegevens gedurende een maximale periode van 10 jaar te bewaren als bewijsstuk in het geval van rechtszaken.

Artikel 6 – Uw rechten en de uitoefening ervan

Toegangsrechten

U bent gerechtigd om (kosteloos) op elk gewenst moment toegang te hebben tot uw persoonsgegevens en extra informatie te verkrijgen over dit onderwerp.

Recht om uw gegevens aan te passen, te verwijderen en het gebruik ervan te beperken

Het staat u vrij om uw persoonsgegevens wel of niet met SYNACO te delen. Bovendien bent u gerechtigd om ons te vragen om uw persoonsgegevens aan te passen of bij te werken. U bent tevens gerechtigd om ons te verzoeken om de verwijdering van deze gegevens. In dit geval moet u ermee rekening houden dat bepaalde producten en diensten niet meer beschikbaar zullen zijn.

 

U mag ons tevens verzoeken om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Rechten van bezwaar

U bent gerechtigd om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

U bent tevens gerechtigd om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. In dit geval is het niet nodig dat u uw verzoek rechtvaardigt. Neem contact op met ons op info@synaco.com of per brief (F.A.O SYNACO S.A., rue des Technologies, 2B, 4432 Alleur, België), als u dit wilt doen.

Recht op vrije overdraagbaarheid

U bent gerechtigd om een kopie te ontvangen van de bij ons beschikbare gegevens over u in een gestructureerde, machinaal leesbare en algemeen gebruikte opmaak en/of van de doorgifte van deze gegevens aan een andere gegevensbeheerder.

Recht op het intrekken van toestemming

Dit betreft het recht om uw toestemming in te trekken voor het verwerken van uw persoonsgegevens, in zover de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming.

Recht op het indienen van een klacht

Neem op elk gewenst moment contact met ons op als u een klacht wilt indienen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Wij zullen alles in het werk stellen om uw probleem op te lossen.

U kunt tevens een klacht indienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. : +32 (0)2 274 48 00, Fax: +32 (0)2 274 48 35, E-mail: commission@privacycommission.be.

Deze procedure doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om in beroep te gaan bij een civiele rechtbank.

Artikel 7 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hanteren organisatorische, technische en administratieve maatregelen die bedoeld zijn om de vernietiging, het verlies, de wijziging of de aanpassing van de verzamelde persoonsgegevens en de ongeoorloofde toegang tot deze gegevens te voorkomen, alsmede de verkeerde doorgifte ervan aan derden of de indiening ervan bij een andere vorm van onbevoegde verwerking.

SYNACO kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade – direct of indirect – als gevolg van onbehoorlijk of onbevoegd gebruik van uw persoonsgegevens door een derde partij.

Artikel 8 – Contact

Neem gerust contact met ons op bij vragen ten aanzien van ons privacybeleid op een van de volgende wijzen:

per e-mail: info@synaco.com;

per brief: F.A.O SYNACO S.A., rue des Technologies, 2B, 4432 Alleur, België.

Artikel 9 – Aanpassing van het privacybeleid

SYNACO behoudt zich het recht voor het huidige beleid aan te passen om te kunnen voldoen aan de wijzigingen, aanpassingen en wetswijzigingen ten aanzien van de bescherming van privégegevens. Het is uw verantwoording om het beleid regelmatig te raadplegen. Wijzigingen erin worden onder aan de tekst gedateerd.

Versie bijgewerkt op 21/09/2021

Pascale AZZAM
Algemeen directeur